1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb poskytovatele, kterým je SNIMESI s.r.o., se sídlem Mníšecká 1041, 252 30 Řevnice, IČ: 05711312.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a návštěvníka webových stránek http://www.stresmanagement.cz/ (dále jen „webová stránka“), který uzavřel s poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služeb nebo o koupi zboží  (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb nebo o koupi zboží (dále také jen „kupní smlouva“). V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách a platí pro prodej produktů a služeb poskytovatele, který probíhá prostřednictvím webových stránek nebo elektronické komunikace.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Označení služby a její cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na webové stránce. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi a službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s  poskytnutou službou. Ceny jsou konečné včetně nákladů na dopravu.

2.3 V okamžiku, kdy zákazník odešle na webových stránkách objednávku (nikoliv až po potvrzení objednávky), dochází mezi poskytovatelem a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy (dále jen „smlouva“). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Závazně objednat “ v příslušném objednávkovém formuláři.

 

Obsahem smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout službu / dodat produkt dle specifikace v objednávkovém formuláři a povinnost zákazníka uhradit poskytovateli za tuto službu / produkt cenu uvedenou v objednávkovém formuláři. Obsahem smlouvy jsou dále tyto obchodní podmínky.

 

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu poskytovatele po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Poskytovatel je povinen poskytnout službu či dodat produkt, které si zákazník objednal, a zákazník se zavazuje službu / produkt přijmout a zaplatit poskytovateli cenu.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena služby / produktu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na objednávkovém formuláři. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

3.2. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3.Cenu služby / produktu a případné náklady spojené s dodáním služby / produktu hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v objednávkovém formuláři.

​​

3.4. Platba je jednorázová. 

3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak hrozí, že poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Povinnost zákazníka uhradit cenu za službu / produkt je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany poskytovatele na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne poskytovatel zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě fyzicky probíhajících workshopů a seminářů poskytovatel uskuteční dodání v předem stanoveném místě a čase, které jsou uvedeny vždy v jednotlivém prodejním formuláři zákazníka. Za splnění dodávky se považuje vlastní realizace workshopu.

 

4.4. V případě dodání zboží poskytovatel dopraví zboží na místo uvedené v objednávkovém formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

5.3. Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu obchodu poskytovatele, jsou chráněny autorským právem a zákazník není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.

 

5.4. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li zákazník spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a v případě smlouvy o poskytnutí služby online kurzu nebo živého workshopu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, jste jako zákazník povinen dodržet tyto podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být poskytovateli odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Odešlete formulář prosím emailem spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 

Knihy je v případě odstoupení od smlouvy zákazník povinen doručit zpět na vlastní náklad na adresu Jakub Chomát, Mníšecká 1041, 252 30 Řevnice, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Knihy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.


Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: [_], písemnou formou pak na adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že zákazník odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je poskytovatel oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3 Odstoupení od smlouvy v případě workshopů poskytnutých „živě“ tj. fyzicky přímo lektorem platí následující podmínky:

 

Pokud si zákazník objedná poskytnutí online kurzu nebo živého workshopu, který se má konat méně než 14 dní ode dne uzavření smlouvy, platí, že zákazník takovou objednávkou uděluje souhlas se splněním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. před uplynutím lhůty 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Poskytovatel upozorňuje zákazníka, že v případě, že bude služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá zákazník právo odstoupit od smlouvy.

 

Pokud se zákazník omluví nejpozději do 14 dní před datem konání akce:

a) Vrátí poskytovatel celou kupní cenu vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email  s přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem vašeho bankovního účtu, na který žádáte vrácení kupní ceny vybrané akce. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající ceně služby. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

b) Částku je možné také převést na některý z dalších termínů akce podobného rozsahu.

 

Pokud se zákazník omluví nejpozději do 7 dnů před datem konání akce:

a) Poskytovatel zákazníkovi nabídne možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci. 
b) Poskytovatel zákazníkovi vrátí 50% kupní ceny vybrané akce. Omluvit se je nutné elektronickou formou na email info@playeveryday.cz s uvedením důvodu a přiložením kopie faktury/ daňového dokladu a data nákupu s číslem bankovního účtu, na který zákazník žádá vrácení 50% kupní ceny vybrané akce. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s odpovídající částkou. Částka bude poskytovatelem vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

 

V případě odhlášení zákazníka z akce 7 dnů a méně před konáním akce:

a) Celá částka propadá. Odečteny budou veškeré provozní náklady spojené s rezervací místa pro zákazníka, protože v tak krátké době již není možné za něj sehnat náhradu. Případně je možné, po domluvě s organizátorem akce, akci využít i prostřednictvím jiné osoby, která bude v souladu s podmínkami konání akce. 
b) Pokud se poskytovateli podaří za zákazníka doplnit náhradníka, nabídne zákazníkovi možnost využití náhradního termínu akce podobného obsahu bez možnosti vrácení zaplacené kupní ceny za akci.
Poskytovatel předem děkuje za pochopení a hlavně včasné omluvy, v případě, že se zákazník akce nebude z jakéhokoli důvodu moci zúčastnit. 

6.4. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.
 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u poskytovatele, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Zákazník v případě reklamace kontaktuje poskytovatele emailem na adrese info@playeveryday.cz. Součástí reklamace musí být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Poskytovatel není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž poskytovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení zákazníka, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, poskytovatel rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za výsledky uživatelů online kurzů, kterých tito uživatelé dosáhnou při provozování činností představovaných v online kurzech.

Poskytovatel se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost a správnost informací poskytovaných v online kurzech. Veškeré informace v online kurzech, e-knihách či knihách vychází pouze z vlastních zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná, a proto poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v těchto kurzech.

 

Po celou dobu trvání online kurzu je zákazník odpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch zákazníka závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůže poskytovatel ovlivnit, jako např. dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách. Objednáním produktu / služby zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

​​

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

11.4. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poskytovatel informuje zákazníka, který je spotřebitelem, o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s poskytovatelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11.5. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.7. Kontaktní osobou poskytovatele je Jakub Chomát, email: [_], tel. číslo: [_].

 

13. ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.1.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.